Kwota wolna od podatku – aktualne dane i podstawy

Przygotowując zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, na najpopularniejszych formularzach takich jak PIT-36 i PIT-37, podatnik powinien zastanowić się nad zagadnieniem tak zwanej kwoty wolnej od podatku. Umożliwia ona skorzystanie z pełni legalnego sposobu na zmniejszenie swojego zobowiązania podatkowego.

Podstawa prawna i przepisy

Podstawą funkcjonowania kwoty wolnej od podatku są regulacje ustawowe, w tym zawarte przede wszystkim w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128), zwanej dalej „Ustawa o PIT”.

Kwota zmniejszająca podatek została określona wprost, w art. 27 ustawy o PIT. Ustawodawca w tym miejscu zdecydował również, że dotyczy ona tylko podatników rozliczających się według skali podatkowej, w której aktualnie – podatek, w zależności od podstawy obliczenia podatku, do kwoty 85 528 podatek wynosi 17%, minus kwota zmniejszająca podatek, a w przypadku podstawy obliczenia podatku w złotych ponad 85 528 złotych, podatek wynosi 14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Wysokość kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku obecnie funkcjonuje w różnych kwotach. Nie jest to jedna wysokość dla wszystkich podatników. Jej wysokość ponownie została określona w stosunku rocznym, w zależności od podstawy obliczenia podatku. W dużym uproszczeniu można wskazać, że preferencja ma wspierać w najmocniejszym stopniu najbiedniejszych.

Ustawodawca określił cztery stopnie kwoty wolnej od podatku:

  • pierwsza – 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
  • druga – 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
  • trzecia – 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  • czwarta – 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Kwoty wolne od podatku w zaliczkach

W zakresie obliczania zaliczek na podatek dochodowy ustawodawca zdecydował, że

Wyciąg z ustawy (Ustawa o PIT):

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 525 zł 12 gr rocznie;

2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.

Sprawdzając informacje na temat kwoty zmniejszającej podatek należy pamiętać, żeby korzystać wyłącznie z informacji sprawdzonych i aktualnych, ponieważ wysokość kwot zmniejszających podatek podlega corocznej weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Kwota wolna od podatku 2021
Rate this post

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here